Projekttrekanten er død – længe leve projektstjernen!

Alle kender projekttrekanten og hvor svær den er at styre – og ikke mindst – hvor mangelfuld den er i sin beskrivelse af, hvilke elementer der skal styres i et projekt.

Til det formål arbejder PRINCE2 med 6 variabler som passende kan udtrykkes som projektstjernen.

Projektstjernens variable

Et PRINCE2 projekt defineres og styres ud fra følgende 6 variable.

  • Udbytte
  • Tid
  • Risiko
  • Omfang
  • Kvalitet
  • Omkostninger

Grafisk kan det vises med nedenstående figur:

Udbytte

Et projekt leverer produkter der kan bruges til at skabe resultater der forhåbentligt kan realiseres som udbytte fra projektet.

I PRINCE2 defineres udbytte i udarbejdelsen af business casen i forbindelse med start af projekt og initiering af projekt og i planen for udbytte review. Både business casen og planen for udbytte review vedligeholdes og godkendes gennem hele projektforløbet.

Tid

Time to market er kritisk for nogle projekter – for andre projekter er modning af produkterne vejen frem. I PRINCE2 defineres planer for initiering, projektet, for de enkelte faser og teams. De indeholder timing for leverancer, planlægning og kvalitet.

Risiko

Arbejdet med risici afhænger meget for forskellige brancher – for nogle af styring risici kritisk for projektets success – for andre er risici acceptable. PRINCE2 udarbejder i initieringen en strategi for projektets tilgang til risici og samtidigt er risiko ledelse og styring en fast del af selve PRINCE2 processen.

Omfang

Hvad skal projektet levere? PRINCE2 fokuserer på leverancen af produkter – der kan være alt fra softwarekomponenter til en bro. I PRINCE2 fastlægges omfang allerede i start af projekt i forbindelse med udarbejdelsen af slutproduktbeskrivelsen. Detaljerne indarbejdes i forbindelse med produktbaseret planlægning der udarbejder produktbeskrivelser for de produkter som projektet skal fremstille som en del af slutproduktet. Ud over beskrivelsen af produkterne indeholder produktbeskrivelserne også krav til kvalitet og godkendelsesmetoder.

Kvalitet

Skal projektet lave en bro som skal bære mange tusinde daglige trafikanter eller en simpel kampagnehjemmeside? Hvis ikke kvaliteten defineres eksplicit kan den heller ikke leveres så projektets slutprodukt accepteres og godkendes. I PRINCE2 defineres kvalitet i kvalitetsstyringsstrategien, i produktbeskrivelserne og ikke mindst i kvalitetsregistrene hvor man kan læse hvordan de enkelte produkter skal kvalitetsgodkendes.

Omkostninger

Når ovenstående parametre er fastlagt er det muligt at udarbejde et budget for omkostninger. Omkostningerne er en del af business casen og inkluderer ud over omkostninger til fremstilling af produkter også poster til ændringer og risikostyring.

Definer projektstjernen

PRINCE2 arbejder i processerne start af projekt og initiering af projekt med fastlæggelse af projektstjernen og dens tolerancer. Hos Crevato arbejder vi med projektanalyse der hjælper virksomheder fra indledende ide og frem til gennemført projektinitiering.

Kontakt os, hvis du ønsker et bud på et projektanalyseforløb og fastlæggelse af projektstjernen.